Tingimused

.

1.    Lepingus kasutatud terminid (NO BAREER)

1.1    Ettevõte – Eden Springs Estonia OÜ, reg.nr 10190898, Peterburi mnt 90 g, Tallinn 11415, Harjumaa, Eesti;
1.2    klient – isik (juriidiline või füüsiline), kellega ettevõte sõlmib kaupade tarne ja/või seadmete rendi lepingu ja kes on sätestatud käesoleva lepingu üldtingimustes;
1.3    üldtingimused – lepingu esimene lehekülg, milles täpsustatakse lepingu liik, kliendi ja ettevõtte andmed, kauba kättetoimetamise aadress, kogus, hinnad, antud allahindlused, planeeritud tarbimismahud, tööaeg, kontaktandmed, allkirjaõiguslikud isikud, väljarenditud inventar, maksetingimused;
1.4    inventar – ettevõttele kuuluvad seadmed ja varustus, mis on kliendile välja renditud või välja laenatud kauba tarbimise tagamiseks ja mis on loetletud käesoleva lepingu üldtingimustes;
1.5    kaubad – ettevõtte turustatavad tooted, mida ettevõte müüb ja/või tarnib kliendile ja mis on loetletud käesoleva lepingu üldtingimustes;
1.6    teenused – ettevõtte osutatavad teenused, mis hõlmavad kauba kohaletoimetamist, inventari paigaldamist, demonteerimist, teisaldamist, (ennetavat) hooldust, remonti, väljarentimist;
1.7     kliendi kontaktisik – kliendi volitatud isik/töötaja, kes esitab kogu käesoleva lepingu täitmisega seotud vajaliku teabe ja kes on sätestatud käesoleva lepingu üldtingimustes;
1.8    kohaletoimetamise aadress – kliendi aadress, mille klient märkis kauba ja inventari kohaletoimetamise aadressiks;
1.9    toote ja teenuse hind – käesoleva lepingu üldtingimustes sätestatud müüdava/tarnitava kauba tavahind;
1.10    toote ja teenuse allahindlus – kliendile antud allahindlus protsendimäärana tavahinnast, tuginedes üldtingimustes kavandatud ja sätestatud kaupade igakuise tarbimise mahule;
1.11    deposiidi summa – kliendi tehtav makse ettevõttele, saades inventari kasutamiseks ja mis tagastatakse siis, kui klient tagastab inventari käesoleva lepingu sätete kohaselt;
1.12    kaubatarne saateleht – üleandmise-vastuvõtmise akt, mille pooled allkirjastavad inventari üle andes / vastu võttes ja iga kord ettevõttelt kaupu ja teenuseid saades;
1.13    tagastamisleht – üleandmise-vastuvõtmise akt, mille pooled allkirjastavad inventari tagastamisel ettevõttele;
1.14    inventari kasutamise tingimused – seadme tootja juhised, milles on sätestatud seadme ohutu kasutamise eeskirjad;
1.15    ettevõtte hinnakiri – ettevõtte sätestatud kaupade tavahinnad, mis võivad erineda nii käesolevas lepingus sätestatud kui ka lepingu sõlmimise ajal kehtinud hindadest; 
1.16    kauba minimaalne kogus – kauba minimaalne arv, mille klient on kohustatud iga kuu üldtingimuste eeskirjade kohaselt tellima. Kliendile antava allahindluse suurus sõltub kauba minimaalsest kogusest;
1.17    tarne intervall – ajavahemik, mis määrab, kui tihti kaupa tarnitakse, ja mis sõltub tarneaadressist ja tarnitava kauba kogusest.

2.    Lepingu ese

2.1    Ettevõte osutab kliendile toiduainete (kaupade) müügi ja kättetoimetamise teenuseid.
2.2    Ettevõte annab kasutamiseks ja klient võtab kasutusse pudelid, stendid või mis tahes muu inventari, mis on teenuste kasutamiseks vajalikud. Kogus ja liigid on täpsustatud käesoleva lepingu üldtingimustes.
2.3    Ettevõte rendib tasu eest välja ja klient võtab rendile käesoleva lepingu üldtingimustes sätestatud inventari.
2.4    Ettevõte pakub kliendile kuumade jookide lähtematerjali (kauba) müügi ja tarne teenuseid.
2.5    Ettevõte paigaldab inventari, osutab ühendamisteenust, väljavahetamist ja teeb ennetavat hooldust, kohaldades käesoleva lepingu eritingimusi.

3.    Ettevõtte õigused ja kohustused

3.1    Ettevõte (selle esindaja isikus) toimetab inventari kliendi määratud ruumidesse, tutvustab kliendi esindajale inventari kasutuseeskirju ja väljastab kirjaliku kasutusjuhendi. 
3.2    Ettevõte peab garanteerima kauba kvaliteedi vastavuse Eesti Vabariigi seadustele, kuid seda ainult siis, kui originaalpakendit ei ole kahjustatud ja kui järgitakse toote säilitamis- ja kasutustingimusi. Vastasel juhul ettevõte kauba kvaliteedi eest ei vastuta. Juriidilistele isikutele välja renditud või välja laenatud inventari puhul on garantiiaeg üks aasta.
3.3    Ettevõte tagab kauba tarne kliendile lepingupoolte kokkulepitud tarnekava alusel või kliendi taotlusel, mis on saadud tasuta telefoninumbril 800 81 81 või elektrooniliselt, täites tellimuse ettevõtte veebilehel http://www.edensprings.ee/user ja kohaldades käesoleva lepingu üldtingimustes esitatud hindasid. Tarne 
3.4    ajakavas täpsustatakse tarnekuupäev (mida saab muuta sellest klienti ette teavitades) ja tarneperiood (mida saab muuta, teatades sellest kliendile üks kuu ette).
3.5    Inventar antakse kliendi kasutusse siis, kui pooled allkirjastavad kaubatarne saatelehe.
3.6    Ettevõte toimetab kauba kohale poolte kokkulepitud kohta ja ajal. Kui klient ei ole kokkulepitud ajal vastavas kohas, lükatakse kauba kohaletoimetamine päevale, milles pooled kokku lepivad. Sellisel juhul peab klient katma kõik ettevõtte transpordikulud vastavalt ettevõtte hinnakirjale.
3.7    Ettevõte jätab endale õiguse ühepoolselt tarnegraafikuid ja tarnepiirkondi välja töötada ja/või muuta, teavitades klienti muudatustest üks kuu ette, lisades vastava teabe igakuisele arvele või saates kliendile kirja arvete ja kirjade kättetoimetamisaadressil või postitades teabe ettevõtte kodulehele või teavitades telefoni teel või saates kliendile teavitava SMS-i.
3.8    Ettevõte võib poolte kokkuleppel viia ellu kauba kiireloomulist tarnet kliendi tellimisel, toimetades kauba kohale tellimuse tellimise päeval. Sellisel juhul toimub tarne ainult filiaali piires ja ainult juhul, kui klient on tellinud korraga vähemalt kauba minimaalse koguse. Kiireloomulise kohaletoimetamise eest võidakse kohaldada ettevõtte hinnakirja kohast tarnekulu. 
3.9    Ettevõte garanteerib inventari tehnilise vastavuse Eesti Vabariigi seadustele. Tööstusliku defekti tuvastamise korral inventar parandatakse või asendatakse muuga ja sellega seonduvad transpordikulud katab ettevõte. Juhul kui defekt tekkis inventari valest (väärast) kasutamisest või ladustamisest, kannab selle vahetamise, remondi ja sellega seotud transpordi kulud klient vastavalt ettevõtte hinnakirjale.
3.10    Ettevõttel on õigus muuta üldtingimustes nimetatud kaupade ja teenuste hindu, teavitades sellest klienti üks kuu ette, lisades vastava teabe igakuisele arvele või saates kliendile kirja arvete ja kirjade kättetoimetamisaadressil.
3.11    Ettevõttel on õigus inventari visuaalselt vormistada vastavalt ettevõtte turunduspoliitikale.

4.    Kliendi õigused ja kohustused

4.1    Lepingu allkirjastamisega kinnitab klient, et ta on tutvunud inventari kasutustingimustega ning toote ladustamis- ja kasutamiseeskirjadega, ning kohustub mitte esitama ettevõttele vastuväiteid defektide suhtes, mis on tekkinud inventari vale kasutamise tõttu ja/või toote vale ladustamise ja kasutamise tõttu. 
4.2    Klient omandab inventari kasutusõigused. Klient kohustub mitte andma inventari kolmandatele pooltele ja mitte paigutama inventari mujale ilma ettevõtte eelneva nõusolekuta. Klient kohustub inventari allrendile mitte andma. 
4.3    Inventari omandiõigus jääb ettevõttele kogu käesoleva lepingu kehtivusaja jooksul ning klient on kohustatud ettevõttele inventari tagastama pärast käesoleva lepingu lõppemist. Tagastatud kaubad peavad olema samas seisukorras kui siis, kui klient need sai (välja arvatud tavapärane amortisatsioon).
4.4    Klient kohustub saadud teenuste ja kaupade (inventari rent, veepudelid, vesi ja/või kuumade jookide tarnimine) eest tasuma õigel ajal käesolevas lepingus sätestatud korras ja tähtaegade jooksul. Arvet saamata peab klient sellest teavitama klienditeeninduskeskust telefonil 800 81 81 või e-posti aadressil info@ee.edensprings.com.
4.5    Klient kohustub ettevõtet oma tegevuse lõpetamisest, likvideerimisest ja/või maksejõuetusest, samuti rekvisiitide (sh tarneaadressi) muutumisest õigeaegselt teavitama.

5.    Kaupade ja teenuste hinnad, maksetingimused ja arvelduskord

5.1    Kaupade ja teenuste hinnad ja allahindlused on sätestatud lepingu üldtingimustes. Allahindlusi kohaldatakse sõltuvalt kauba kavandatavast kuisest tarbimisest. Kui kuu jooksul tarbitud kaupade maht muutub, on ettevõttel õigus kliendile antud allahindlused läbi vaadata ja neid muuta, teatades sellest kliendile üks kuu ette. Toodete ja teenuste hindu kohaldatakse ettevõtte kehtiva hinnakirja ja kliendi allahindluse (kui seda kohaldatakse) alusel. Ettevõtte täieliku hinnakirja saab, võttes klienditeeninduskeskusega ühendust telefonil 800 81 81 või e-posti aadressil info@ee.edensprings.com.
5.2    Ettevõttel on ettevõtte kehtiva hinnakirja kohaselt õigus (kuid mitte kohustus) pidada taara ja/või inventari eest kinni kliendi deposiidi summa. Deposiidi summat võib kasutada selleks, et katta osaliselt või täielikult ettevõtte kantud kahju ja tasuda arved lepingu lõpetamisel.
5.3    Ettevõttel on õigus vähemalt kord aastas muuta ettevõtte hinnakirjas toodud kaupade tavahindasid ja/või inventari rendi hindu ja allahindlusi.
5.4    Eelmise kuu arve esitatakse kord kuus kuni järgmise kuu 10. kuupäevani, saates vastava arve elektrooniliselt. Maksetähtaeg on sätestatud üldtingimustes. Makse loetakse sooritatuks siis, kui rahalised vahendid kantakse ettevõtte pangakontole.
5.5    Kui klient ei tasu arveid sätestatud tähtajaks, on ettevõttel õigus nõuda kliendilt leppetrahvi 0,5% (null koma viis protsenti) ulatuses tasumata summast iga viivitatud päeva eest.
5.6    Juhul, kui klient ei tasu arveid üle 10 kalendripäeva, on ettevõttel õigus kauba tarne lõpetada ilma eelneva etteteatamiseta ja/või pöörduda inkassoettevõtte poole ning anda talle vajalikud andmed kliendi kohta, teavitades sellest klienti eelnevalt.
5.7    Juhul kui käibemaksumäära muudetakse vastavalt käibemaksuseaduse muudatustele, jätab ettevõte endale õiguse ühepoolselt muuta käibemaksumäära suurendamisest või vähendamisest tulenevaid hindu vastava vahe võrra.

6.    Lepingu tähtaeg, selle pikendamine ja lõpetamine

6.1    Ettevõttel on õigus leping ühepoolselt lõpetada, teatades sellest kliendile 30 (kolmkümmend) päeva ette järgmistel juhtudel: klient viivitab maksetähtaegadega korduvalt; klient lõpetab oma tegevuse või ta kuulutatakse maksejõuetuks; klient ei tee kauba tellimust rohkemaks kui 2 (kaks) kuud; kahjustab süstemaatiliselt inventari ja varustust; kasutab kaupu, mida ei tarninud ettevõte; ei nõustu hindade ja allahindluste muutmisega; klient on esitanud valeandmeid ja/või kahtlustatakse kliendipoolset pettust.
6.2    Sõltumata lepingu lõpetamise põhjusest on klient kohustatud teostama kõik lepinguga kooskõlas olevad ettevõtte arveldused ja tasuma väljakirjutatud arved 3 (kolme) päeva jooksul alates lepingu lõpetamisest ning andma inventari ettevõttele tagasi heas tehnilises ja visuaalses seisukorras. Toidukaupu tagasi ei võeta ja tasutud raha ei tagastata. Lepingupooled lepivad inventari tagastamise ajas kokku. Inventar tagastatakse ettevõttele ja poolte volitatud esindajad allkirjastavad selle kohta vastava tagastamislehe, mida peetakse üleandmise-vastuvõtmise aktiks.

7.    Poolte vastutus

7.1    Klient vastutab täiel määral tema süül tekkinud mis tahes kahju eest, mille põhjustas temapoolne inventari väärkasutus, samuti inventari varguse ja/või osalise või täieliku hävimise eest. Juhul kui inventar on kahjustatud nii, et selle edaspidine kasutamine on võimatu, on kliendi kohustus katta ettevõtjale tekkinud kahju vastavalt asjaomasel hetkel kehtinud hinnakirjale. Pärast makse sooritamist läheb kahjustatud inventar kliendi valdusse. Klient kohustub inventari kasutama ainult ettenähtud otstarbel. Taarat on keelatud kasutada mis tahes muude vedelike säilitamiseks ja keelatud on kasutada muude tarnijate tooteid ettevõtte inventaris. Vastasel korral on ettevõttel õigus kohaldada 50 euro suurust rahalist trahvi ning esitada varustuse ennetava hoolduse ja remondikulude eest arve. Inventari kasutamise ajal tekkinud inventari kahjustustest ja/või toimimise riketest teatab klient ettevõttele viivitamata. 
7.2    Lepingut allkirjastades volitab klient ettevõtet ja tema koostööpartnereid kasutama kliendi isikuandmeid sellises ulatuses, mis on vajalik käesoleva lepingu sätete täitmiseks, sealhulgas (nõusoleku korral palun märgistage ruut linnukesega):
7.2.1.1    ettevõte kogub, kasutab, salvestab ja kustutab minu isikuandmeid, et tagada teenuste osutamine, nimelt toodete kohaletoimetamine kindlaksmääratud aadressidel ja kellaaegadel, arvete esitamine ja saatmine kindlaksmääratud e-posti aadressidele või postiaadressidele, samuti tasumise kontroll lepingu kehtivusajal ja/või kuni poolte kohustuste täieliku täitmiseni vastavalt Eesti Vabariigi õigusaktides sätestatud raamatupidamisdokumentide säilitamise tingimustele, ja edastab minu andmed käesolevas lepingus mainitud andmetöötluse eesmärgil ettevõttele Eden Springs Estonia OÜ, tagades, et andmetöötlus vastab ELi ja riiklike õigusaktide nõuetele; 
7.2.2    ettevõtte toodete ja teenustega seotud teave saadetakse kliendile e-posti, SMS-i või posti teel;     
7.2.3     ettevõtte klienditeeninduskeskusega peetud kõik kliendi kõned võib salvestada. Ettevõte tagab nende salvestiste konfidentsiaalsuse; 
7.2.4    klient nõustub, et tema nime võib turunduslikel eesmärkidel kasutada kliendi eelneval nõusolekul; 
7.2.5    klient kinnitab: „Ettevõttele andsin oma isikuandmed ise. Olen teadlik asjaolust, et mul on igal ajal õigus nõuda minu andmete uuendamist, teavet minu andmete kasutamise kohta ning samuti tühistada käesolevaga antud nõusolek ja nõuda minu andmete kustutamist.“

7.3    Klient andis oma isikuandmed ettevõttele ise. Klient on teadlik asjaolust, et tal on igal ajal õigus nõuda oma andmete uuendamist, teavet andmete kasutamise kohta ning samuti tühistada käesolevaga antud nõusolek ja nõuda oma andmete kustutamist, pöördudes vastava nõudega e-posti aadressil GDPR.Inquirires@ee.edensprings.com.
7.4    Juhul kui käesoleva lepingu allkirjastab juriidilise isiku esindaja, kes ei ole kliendi juhatuse liige, on klient kohustatud lepingule lisama asjaomasele isikule antud vastava volituse originaali (käesolevat punkti kohaldatakse ainult juriidiliste isikute suhtes).
7.5    Pooled on vabastatud käesolevast lepingust tulenevate kohustuste täitmisest vääramatu jõu esinemise korral (torm, üleujutus, maavärin, tulekahju, sõda, autoõnnetus, mis on seotud käesoleva lepingu ülesandeid täitva ettevõtte esindajaga), riigi ja kohalike omavalitsuste pädevate asutuste poolt vastu võetud seaduste ja otsustega, mis teevad käesolevast lepingust tulenevate kohustuste täitmise võimatuks ja mida pooled ei saanud mõistlike vahenditega ära hoida (näiteks pädeva asutuse välja antud akt, et vanalinna või Tallinna kesklinna sisenemine on konkreetsel ajavahemikul (olenemata loast) täielikult keelatud).

8.    Lõppsätted

8.1    Kõik käesolevast lepingust tulenevad lepingu või selle rikkumisega seotud vaidlused, lahkarvamused või nõuded lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui pooled ei suuda läbirääkimiste teel kokkulepet saavutada, lahendatakse vaidlused Eesti Vabariigi kohtus vastavalt Eesti Vabariigi õigusaktidele.
8.2    Leping jõustub päeval, mil selle on allkirjastanud mõlemad pooled.
8.3    Käesolev leping on koostatud läti keeles ühesuguse õigusliku jõuga ja kahes eksemplaris – üks eksemplar kummalegi poolele.