BRWA ja WE

Me oleme BALTIC REGIONAL WATERCOOLER ASSOCIATION (BRWA) organisatsiooni liige, mis annab välja tervise ja ohutuse ettekirjutusi, mida peavad järgima kõik joogivee tootjad Euroopas, levitab rahvusvahelisi tootmisharu normatiive ja määrab kindlaks kohalikke standardeid, mis on mõnikord veel nõudlikumad kui need normatiivid. BRWA liikmed kontrollivad rangelt tootmistegevuse aususe põhimõtteid ja toodangu kvaliteeti. Üks eeltingimustest BRWA organisatsiooni liikmetele on nõustuda villimisettevõtete ja nende struktuurüksuste ootamatute audititega ja range kontrolliga, alates villimisprotsessist ning lõpetades korrastatud ümbrusega tootmisrajatise ümber! Ületame alati ootused kõigis aspektides! 

LATSERT KVALITEEDI VASTAVUSE SERTIFIKAAT

Käesolevaga Sertifitseerimiskeskus tõendab, et joogivesi EDEN vastab LV MK eeskirjadele nr. 235 „Joogivee kohustuslikud mittekahjulikkuse ja kvaliteedi nõuded, monitooringu ja kontrolli kord”, LR MK eeskirjadele nr. 158, LR MK eeskirjadele nr. 964 ning toodetakse, arvestades Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrust EÜ 852/2004. 

NSF SERTIFIKAAT

Käesolevaga rahvusvaheline audiitorkompanii NSF tunnistab, et ettevõttes Eden Springs Latvia korraldatakse iga-aastane audit ja talle kuuluvas vee tootmisrajatises on teostatud audit ning see on tunnistatud vastavaks EBWA poolt välja töötatud hügieeni, kvaliteedi ja hea vee tootmise nõuetele. 

TOIDUETTEVÕTTE TUNNUSTAMISE TUNNISTUS

Toidu- ja Veterinaarteenistus tõendab, et ettevõte Eden Springs suudab iseseisvalt tagada oma tegevuse ja toodangu (pakendatud joogivee) vastavuse normatiivaktides sätestatud nõuetele. Samuti tõendab, et ettevõtte tootmisrajatis ja tootmisprotsessid on riikliku järelevalve all ja neid kontrollitakse.